top of page
Het SuperTeam

Een vraag die wij regelmatig krijgen is: waaraan moet een goed samenwerkend team nu precies voldoen? Hieronder staat een tiental “voorwaarden” die de kans op een goede samenwerking enorm vergroten.

1. Doel

Resultaat boeken kan alleen als het team een helder – objectief en expliciet omschreven – doel heeft waar alle teamleden zich medeverantwoordelijk voor voelen. Als de teamleden het doel kennen en begrijpen, kunnen ze zich eraan verbinden en scherpe focus op het eindresultaat houden.

2. Omvang

Uit onderzoek van organisatiepsycholoog R. Meredith Belbin blijkt dat een teamomvang van zes tot acht ideaal is. Een managementteam is uit oogpunt van flexibiliteit en besluitvaardigheid beter af met vijf tot zes leden. In een team van vier mensen wordt vaak de optimale mix van betrokkenheid, enthousiasme en vertrouwen bereikt.

3. Kennis en kunde

Teamleden worden in de eerste plaats aangezocht vanwege hun specifieke kennis en kunde. Om de aanwezige kwaliteiten maximaal te benutten, is het zaak om de aandachtsgebieden en verantwoordelijkheden goed in kaart te brengen. Zo komt een duidelijke taakafbakening tot stand, die ondersteund kan worden met een visueel overzicht van de aandachtsgebieden en verantwoordelijkheden per teamlid. Dit bevordert de efficiëntie van het team.

4. Leiderschap

Hoe een team ook is samengesteld, er zal altijd behoefte zijn aan een leider. Hij of zij bewaakt de werkwijze van het team en laat de kracht van ieder teamlid zo goed mogelijk tot zijn recht komen. Dit vraagt vooral om kalmte, realisme en nuchterheid. Het geduld om te luisteren naar anderen. Maar ook de kracht om adviezen naast zich neer te leggen en op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen.

5. Rolverdeling

De kracht van een goed team zit hem in ook in de rolverdeling. Zo onderscheidt Belbin negen teamrollen op het werk, waaronder die van coördinator, brononderzoeker en uitvoerder. In de praktijk zijn er voor iedereen twee à drie teamrollen die je goed passen en een paar rollen die je goed kunt opbrengen. Er zijn natuurlijk ook rollen die je niet liggen. Volgens Belbin functioneren teams waarin alle teamrollen vertegenwoordigd zijn het beste.

6. Diversiteit

Homogeniteit heeft zo haar voordelen, maar volgens onderzoeken is variëteit in het team uiteindelijk een bepalende succesfactor. De kracht van een team schuilt mede in het benutten van de verschillen en vanuit verschillende perspectieven kunnen beoordelen van vraagstukken. Het is belangrijk dat alle teamleden hun mening kunnen geven, ook als die afwijkt van die van de rest van het team. De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) wordt veel gebruikt als systematiek voor het classificeren van de verschillen in persoonlijkheid.

7. Communicatie

In een effectief team zijn de informatiestromen goed georganiseerd. Door de goede onderlinge afstemming weet ieder teamlid wat er speelt en wat er van hem of haar wordt verwacht. Dit vereist heldere afspraken over de te gebruiken communicatiemiddelen en overlegvormen. Afhankelijk van de doelstellingen en planning komt het team minimaal eens per week bijeen voor overleg, en vaker als dat nodig is.

8. Respect

In een goed team respecteert men elkaar, als teamlid en als persoon. Kwaadspreken over een teamgenoot wordt niet geaccepteerd. Via complimenten wordt erkenning en waardering geuit. Een andere uiting van respect is het rechtstreeks en persoonlijk overbrengen van kritiek. Dit voorkomt dat het teamlid de kritiek als een persoonlijke aanval ervaart. Conflicten maken onvermijdelijk deel uit van de samenwerkingsdynamiek. De samenwerking is pas echt geslaagd als het team ook hier goed mee om weet te gaan.

9. Middelen

Om succesvol te kunnen zijn, dient het team over de juiste middelen te beschikken en deze effectief te kunnen delen. Dit betreft voor de hand liggende zaken zoals kantoorruimte, werkplekken en computers. Van grote toegevoegde waarde is een gezamenlijke digitale werkruimte waarin planningen, sjablonen en rapportages worden beheerd, projectinformatie wordt opgeslagen en wordt samengewerkt aan documenten.

10. Reflectie

Teams die regelmatig de tijd nemen om stil te staan bij hun functioneren, hebben een betere planning, letten beter op signalen uit hun omgeving en houden oog voor de lange termijn. Bovendien leren ze van fouten. Ook dit draagt bij aan betere resultaten.

Bron: DPA, Karin Raaijmakers-van Leeuwen

bottom of page